دانلود آهنگ محسن چاوشی من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

دانلود آهنگ محسن چاوشی من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

دانلود آهنگ محسن چاوشی من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم با متن ترانه، پخش آنلاین و کیفیت عالی 320 در رسانه ابر موزیک .

Mohsen Chavoshi – Man Khode an Sizdeha,

دانلود با کیفیت 320


متن آهنگ محسن چاوشی من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

ﻳﺎر و ﻫﻤﺴﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﮔﺮو ﺑﻮد ﺳﺮم
ﺗﻮ ﺷﺪی ﻣﺎدر و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺮی ﭘﺴﺮم
ﺗﻮ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﻢ از ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻳﺪی و ﻫﻨﻮز
ﻣﻦ ﺑﻴﭽﺎره ﻫﻤﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺟﮕﺮم
ﭘﺪرت ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ زر و ﺳﻴﻢ ﻓﺮوﺧﺖ
ﭘﺪر ﻋﺸﻖ ﺑﺴﻮزد ﻛﻪ درﻣﺪ ﭘﺪرم
ﻋﺸﻖ و آزادﮔﻰ و ﺣﺴﻦ و ﺟﻮاﻧﻰ و ﻫﻨﺮ
ﻋﺠﺒﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮزﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺳﻴﻢ و زرم
ﺳﻴﺰده را ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ در اﻣﺮوز از ﺷﻬﺮ
ﻣﻦ ﺧﻮد آن ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻛﺰ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪرم
ﺗﺎ ﺑﻪ دﻳﻮار و درش ﺗﺎزه ﻛﻨﻢ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ
ﮔﺎﻫﻰ از ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ ﮔﺬرم
ﺗﻮ از آن دﮔﺮی رو ﻛﻪ ﻣﺮا ﻳﺎد ﺗﻮ ﺑﺲ
ﺧﻮد ﺗﻮ داﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﻛﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ دﮔﺮم
از ﺷﻜﺎر دﮔﺮان ﭼﺸﻢ و دﻟﻰ دارم ﺳﻴﺮ
ﺷﻴﺮم و ﺟﻮی ﺷﻐﺎﻟﺎن ﻧﺒﻮد آﺑﺨﻮرم
ﺳﻴﺰده را ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ در اﻣﺮوز از ﺷﻬﺮ
ﻣﻦ ﺧﻮد آن ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻛﺰ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪرم
ﺗﺎ ﺑﻪ دﻳﻮار و درش ﺗﺎزه ﻛﻨﻢ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ
ﮔﺎﻫﻰ از ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ ﮔﺬرم

آهنگ های دیگر محسن چاوشی