دانلود آهنگ سعید شایسته مشکی

دانلود آهنگ سعید شایسته مشکی

دانلود آهنگ سعید شایسته مشکی با کیفیت اصلی 320 ، پخش آنلاین و متن ترانه در رسانه ابر موزیک .

Saeed Shayesteh _ Meshki  

دانلود با کیفیت 320


متن آهنگ سعید شایسته مشکی

رﻧﮓ زرد رﻧﮓ ﻏﻤﻪ رﻧﮓ ﺗﻠﺦ ﻣﺎﺗﻤﻪ
ﻣﺚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻳﻪ ﻏﺮوﺑﺎی ﻋﺎﻟﻤﻪ
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﻬﺎرﻳﻪ رﻧﮓ ﻋﺸﻖ و ﻳﺎرﻳﻪ
اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻰ واﺳﻪ ﻣﻦ رﻧﮓ ﮔﺮﻳﻪ زارﻳﻪ
آﺧﻪ ﻳﺎرم رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎش ﻣﺸﻜﻰ ﻛﻠﺎﻏﻰ ﺑﻮد
ﻣﺨﻤﻞ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺑﻮد رﻧﮓ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻮد
اﻣﺎ رﻓﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺷﺐ ﺑﻰ ﭼﺮاﻏﻰ ﺷﺪ
ﭼﺎره ﺟﺪاﻳﻰ ﺷﺪ ﻣﺸﻜﻰ رﻧﮓ زاری ﺷﺪ
ﺟﻨﺲ ﭘﻴﺮاﻫﻦ دﺷﺖ ﮔﻠﻬﺎی ﺧﻮش ﺑﺮ و ﻧﻘﺶ
رﻧﮓ ﮔﻞ ﺷﻤﻌﺪوﻧﻰ ﻫﺎ ﺳﭙﻴﺪ و ﺳﺮخ و ﺑﻨﻔﺶ
آﺑﻴﻪ آﺳﻤﻮﻧﻰ رﻧﮕﻰ از ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻰ
اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻰ واﺳﻪ ﻣﻦ رﻧﮓ ﺑﻰ ﻫﻤﺰﺑﻮﻧﻰ
آره ﻣﺸﻜﻰ واﺳﻪ ﻣﻦ رﻧﮓ ﺑﻰ ﻫﻤﺰﺑﻮﻧﻴﻪ
آﺧﻪ ﻳﺎرم رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎش ﻣﺸﻜﻰ ﻛﻠﺎﻏﻰ ﺑﻮد
ﻣﺨﻤﻞ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺑﻮد رﻧﮓ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻮد
اﻣﺎ رﻓﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺷﺐ ﺑﻰ ﭼﺮاﻏﻰ ﺷﺪ
ﭼﺎره ﺟﺪاﻳﻰ ﺷﺪ ﻣﺸﻜﻰ رﻧﮓ زاری ﺷﺪ
آﺧﻪ ﻳﺎرم رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎش ﻣﺸﻜﻰ ﻛﻠﺎﻏﻰ ﺑﻮد
ﻣﺨﻤﻞ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺑﻮد رﻧﮓ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻮد
اﻣﺎ رﻓﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺷﺐ ﺑﻰ ﭼﺮاﻏﻰ ﺷﺪ
ﭼﺎره ﺟﺪاﻳﻰ ﺷﺪ ﻣﺸﻜﻰ رﻧﮓ زاری ﺷﺪ

آهنگ های دیگر سعید شایسته